Технологии строительства и деревообработки.

Нове законодавство щодо державних закупівель

Верховна Рада України прийняла Закон України ?Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти?

Яценко А. Нове законодавство щодо державних закупівель // Украинська інвестиційна газета. Нормативна база . . 11 апреля 2000 (№ 14) . С. 9-10

З метою створення конкурентного середовища у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, забезпечення прозорості процедур у цій сфері та досягнення оптимального і раціонального їх використання, Верховна Рада України прийняла Закон України ?Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти?. Слід зазначити, що Закон України ?Про поставки продукції для державних потреб? , яким до цього регулювалась сфера державних закупівель, морально застарів і не відповідає вимогам сучасності. Прийнятий Закон ?Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти? оснований на положеннях типового Закону ?Про поставки продукції для державних потреб? Європейського Союзу і сприяє інтеграції України в світове співтовариство і має на меті створення конкурентного середовища в сфері проведення державних тендерів.

Закон визначає слідуючі терміни: замовник - орган державної влади та місцевого самоврядування і підпорядковані їм установи та організації, а також установи і підприємства, уповноважені відповідно КМУ або органами місцевого самоврядування здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти; виконавець - суб'єкт господарювання, який підтвердив намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подав тендерну пропозицію; тендерний комітет - група спеціалістів, що призначається замовником відповідальною за здійснення процедур закупівлі; акцент тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату; преференційна поправка - спосіб надання замовником переваги вітчизняному виробнику при визначенні переможця процедур закупівель шляхом застосування відсоткової межі до ціни його тендерної пропозиції у порівнянні до найбільш вигідної серед поданих у розмірах встановлених цим Законом; забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання виконавцем замовнику гарантій щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити у готівкових коштах, векселі.

КМУ визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг, на який покладається: розробка нормативно-правових актів щодо державних закупівель; проведення обліку закупівель; подання разом із Рахунковою палатою до Верховної Ради України щорічного звіту щодо здійснення замовниками закупівель; контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель; видання ?Вісника державних закупівель?. Уповноважений орган має право: подавати КМУ пропозиції щодо визначення замовника; вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі; установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі; у разі виявлення порушень у процедурах закупівель вживати заходи згідно з цим Законом. Цим органом є Міністерство економіки України.

Закон визначає, що замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником шляхом застосування преффекційної поправки до її ціни, або обмежує участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками у порядку, встановленому КМУ за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суму, еквівалентну: для товарів - 200 тис. євро; для послуг - 300 тис.євро; для робіт - 4 млн. євро. Розмір преференційної поправки повинен становити 10% ціни тендерної пропозиції. А для тендерної пропозиції, поданої підприємствами Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Спілки організацій інвалідів України та підприємствами України, працівниками яких є особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, незалежно від очікуваної вартості оцінки, розмір преференційної поправки повинен становити 15% ціни тендерної пропозиції, навіть за умови участі в тендері тільки вітчизняних виробників.

Якщо в тендері приймає участь іноземний виконавець, замовник має право вимагати від нього виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняної сировини, матеріалів та робочої сили.

Закон направлений на боротьбу з корупцією, що знайшло відображення у ст. 7 цього Закону, на основі якої, замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли він має беззаперечні докази того, що виконавець пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередковано будь-якій посадовій особі чи колишньому службовцю замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі.

Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації публікуються у ?Віснику державних закупівель?, а у випадках, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів - 200 тис. євро; для послуг - 300 тис. євро і для робіт - 4 млн. євро, то оголошення розміщуються у відповідних міжнародних виданнях чи в міжнародній мережі електронного зв'язку. А у випадку, коли здійснення закупівлі не перевищує суму, еквівалентну 10 тис. євро (для робіт - 40 тис. євро) або застосування замовником процедури закупівлі у одного виконавця чи товарів з обмеженою участю у порядку встановленим цим Законом, процедура закупівлі здійснюється без оголошення в зазначених засобах інформації.

Рішення про відмову виконавцю в участі у процедурі закупівлі приймається у разі, якщо: виконавця в установленому порядку визнано банкрутом або порушено справу про банкрутство в його відношенні; фізичну особу, яка є виконавцем, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, судимість з якої не знято і не погашено.

Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур: відкритих торгів; торгів з обмеженою участю; двоступеневих товарів; запиту цінових пропозицій (котирувань); закупівлі в одного постачальника (виконавця). Основною процедурою є відкриті торги. Замовнику надається право вимагати від виконавця надання інформації щодо його відповідності таким вимогам: наявності дозволу чи ліцензії на виконання певного виду робіт; наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які володіють відповідними знаннями та досвідом; здійснення всіх необхідних податкових відрахувань та інших обов'язкових платежів; здійснення підприємницької діяльності у відповідності до положень його статуту; виконання аналогічних договорів.

До оголошення про здійснення процедури закупівлі замовник має право здійснити процедуру попередньої кваліфікації. В інформації про здійснення цієї процедури зазначається: найменування та адреса замовника; вид, кількість та місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; строки поставки, виконання, надання; визначення вимог, яким повинен відповідати виконавець; місце та остаточний строк подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації; інша необхідна інформація, що обґрунтовано вимагається замовником.

Замовник не пізніше ніж за 14 днів до остаточного строку подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації надає всім виконавцям, що виявили бажання приймати участь у процедурі: інформації щодо підготовки та подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації; стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності вимогам; інформацію про документи, необхідні виконавцю для підтвердження відповідності поставленим вимогам; прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення процедури. Протягом п'яти календарних днів після завершення цієї процедури, замовник повідомляє про результати кожного виконавця.

Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи виконавця у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерних документах. Вона обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання виконавцем тендерного забезпечення.

Під час здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг замовник має право вимагати від виконавця - переможця процедури закупівлі внесення ним під час укладення договору забезпечення його виконання, розмір якого не може перевищувати 15% його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів і послуг та відповідно 5% у разі закупівлі робіт. При визначенні виконавця - переможця замовник використовує такі критерії: найнижча ціна; строк поставки (виконання); якість, естетичні та функціональні характеристики, екологічна чистота; післяпродажне обслуговування, умови розрахунків і можливість економічних переваг; передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів. Повідомлення про акцент тендерної пропозиції надсилається переможцю торгів протягом п'яти календарних днів з дня закінчення. З виконавцем, тендерну пропозицію якого було акцентовано, протягом 14 робочих днів укладається договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання замовником та виконавцем. Він укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу.

За порушення вимог, встановлених цим Законом замовники, організатори торгів та їх учасники несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законів України. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, це означає що за цей часу Міністерство економіки України має розробити нормативно-правові підзаконні акти на виконання цього Закону.Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com