Технологии строительства и деревообработки.

Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №568

Витрати на ремонт основних фондів груп 2, 3 в межах 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів (основного засобу 1-ї групи - вартості окремого об'єкта) відносяться до валових витрат. Решта зараховується на баланс і амортизується.

Кабинет Министров Украины. Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №568 : Постанова від 20.10.2000 р. №1569 // Дебет-Кредит. Документы для работы . . 13 ноября 2000 (№ 46) . С. 99-103Опублікована в "УК" 04.11.2000 р.Чинна з 20.10.2000 р.

СУТТЄВОВитрати на ремонт основних фондів груп 2, 3 в межах 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів (основного засобу 1-ї групи - вартості окремого об'єкта) відносяться до валових витрат. Решта зараховується на баланс і амортизується.

Відповідно до статті 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №568 "Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла" ("Офіційний вісник України", 1998 р., №17, с. 628; №43, с. 1591; 1999 р., №42, с. 2089) зміни і доповнення, що додаються.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

Зміни і доповнення, що вносяться до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №568Затверджені Постановою КМУ від 20.10.2000 р. №1569


СУТТЄВОІнвесторами будівництва житла для військовослужбовців можуть бути також ті платники податку на прибуток підприємств, яким передано замовниками право на виконання угоди (договору) про інвестування будівництва житла. Якщо податкове зобов'язання у звітному періоді менше від суми використаних інвестицій, ця різниця враховується під час визначення податкового зобов'язання у наступному звітному періоді, але не пізніше ніж 1 січня 2002 року.

1. У постанові:1) назву постанови викласти в такій редакції:"Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

2) у пункті 1 слова "бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла" замінити словами " використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

3) пункт 3 після слів "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" доповнити словами "Державній податковій адміністрації".*

2. У методології, затвердженій зазначеною постановою:

1) назву методології викласти в такій редакції:"Методологія визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

2) у пункті 2:абзац другий доповнити словами " та ті платники податку на прибуток підприємств, яким передано право на виконання зазначених угод (договорів)";

в абзаці третьому:слова "Національна гвардія" виключити;слова "Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки" замінити словами "Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ";

доповнити абзац після слова "МВС" словами "Головне управління внутрішніх військ МВС";

3) у назві розділу другого слова "і зменшення податкового зобов'язання інвесторів" виключити;

4) пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Вартість векселів, що використовуються для здійснення інвестицій, дорівнює (відповідає) чистій реалізаційній вартості дебіторської заборгованості за цим векселем, яка визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку";

5) пункт 8 викласти в такій редакції:"8. Собівартість виробництва і будівельно-монтажних робіт, методи формування цін на активи, які інвестуються, визначаються згідно з актами законодавства та відповідними галузевими нормативними актами";

6) абзац другий пункту 9 доповнити словами "що встановлюється Держбудом щокварталу";

7) назву розділу третього викласти в такій редакції:

"Процедура зменшення податкового зобов'язання інвесторів і порядок використання коштів, векселів та матеріальних активів, що спрямовуються на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням";

8) пункт 10 доповнити новими абзацами другим, третім, четвертим і п'ятим такого змісту:

"Замовникам та інвесторам проводити аналіз укладених до 1 липня 1997 р. інвестиційних угод (договорів) з урахуванням додаткових угод (договорів), укладених до 1 січня 2000 р., які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - додаткові угоди (договори)".

Якщо інвестор не виконує зобов'язань за інвестиційними угодами, укладеними до 1 липня 1997 р., та додатковими угодами (договорами), замовник може залучити нових інвесторів.

У разі продовження виконання цих угод (договорів) новим інвестором замовник вносить необхідні корективи до відповідних реєстрів з повідомленням про це органу Державної податкової адміністрації за місцем реєстрації підприємства. При цьому обсяг інвестицій, визначений у реєстрах, корегуванню не підлягає.**

Зобов'язання нового інвестора щодо сплати податку на прибуток (далі - податкові зобов'язання) зменшуються згідно з пунктом 22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

9) пункт 12 доповнити новими абзацами третім, четвертим і п'ятим такого змісту:

"Зараховуються починаючи з 1 листопада 1999 р. у зменшення податкових зобов'язань інвесторів обсяги коштів та матеріальних активів, спрямованих платниками податків на прибуток підприємств для завершення розпочатого до 1 липня 1997 р. будівництва житла, за додатковими угодами (договорами).

інвестиції, внесені платниками податків, що зазначені в абзацах першому і третьому цього пункту, враховуються у зменшення податкових зобов'язань таких платників податків у сумі, що не перевищує розміру податкових зобов'язань, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування.

У разі якщо податкове зобов'язання у відповідному звітному періоді менше від суми використаних інвестицій, ця різниця враховується під час визначення податкового зобов'язання у наступному звітному періоді протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатого до 1 липня 1997 р., але не пізніше ніж 1 січня 2002 року".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

10) пункт 13:доповнити новими абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:

"додаткова угода (договір);договір на завершення виконання інвестиційної угоди та додаткової угоди (договору) новим інвестором".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:"Копія платіжного доручення про перерахування коштів у погашення векселя чи для розрахунку за реалізований вексель або документальне підтвердження фактично виконаних робіт, передачу матеріальних активів за цим векселем чи для розрахунку за реалізований вексель";

доповнити пункт абзацами такого змісту:"Копія платіжного доручення на перерахування коштів або копія акта передачі матеріальних активів замовником будівельній організації на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей (підряднику за договором підряду або пайової участі).

Замовники ведуть облік довідок про надання інвестицій на будівництво зазначеного житла згідно з додатком 1 та про цільове використання цих інвестицій згідно з додатком 2".

У зв'язку з цим додатки 1 і 2, на які є посилання у пунктах 13 і 17 методології, оформляються за зразком нової редакції;

11) абзац перший пункту 15 доповнити словами "та додаткових угод (договорів)";

12) абзац перший пункту 18 після слів "можуть спрямовуватися" доповнити словами "замовником (або уповноваженою організацією)", а після слів і цифр "до 1 липня 1997 року" - словами "та на реконструкцію гуртожитків і казарм під житло";

13) доповнити методологію пунктами 21, 22 і 23 такого змісту:

"21. Замовники будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей і уповноважені організації подають Мінфіну до 1 березня року, що настає за звітним, довідки про обсяги здійснення інвестицій згідно з додатками 9 і 10.

22. Державна податкова адміністрація подає Мінфіну до 1 березня року, що настає за звітним, довідку про обсяг коштів, зарахованих інвесторам зазначеного будівництва у зменшення їх податкових зобов'язань, згідно з додатком 11.

23. Відповідальність за недостовірність даних про надання та цільове використання інвестицій на будівництво житла, на підставі яких зменшуються податкові зобов'язання інвестора, несуть замовники та інвестори відповідно до законодавства".

Примітки:* До переліку державних органів, яким надано право давати роз'яснення щодо застосування методології визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, додано ДПА України.

** Лист ДПА України від 29.06.2000 р. №3612/6/15-1116 "Щодо нарахування податку на дивіденди" див. у "ДК" №32/2000.


ЗразокЗамовник _________________________(повна назва, адреса)_______________________________


Додаток 1Підприємство-інвестор ______________________________

__________________________________________________

(повна назва, адреса,___________________________________________________ ідентифікаційний код)

Податкова адміністрація_________________________________________________

(повна назва)___________________________________________________


Довідка №_____про надання інвестицій на будівництво житла військовослужбовцям

та членам їх сімей_____ _______________________________________________________________________________

(повна адреса об'єкта будівництва)на підставі угоди від "___" ____________________ 199 __ р. №____________

внесено всього інвестицій _______________________________________ ( ___________________

(цифрами і словами за наростаючим підсумком)___________________________________________________________________________) гривень,

у тому числі за місяцями:
___________________________________________________


_______________ гривень_______________ гривень_______________ гривень
Будівництво житлового(их) будинку(ів) на ________________ квартир


Довідково:


дата початку будівництва об'єктадата завершення будівництва об'єктадата придбання житла


_____________ 199_ р.,_____________ 200_ р.,_____________ 200_ р.
Замовник _____ _______________________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує цю довідку)

_____ _______________________________________________________________________________

Примітка . Довідка видається замовникам будівництва зазначеного житла для визначення суми зменшення податкового зобов'язання інвестору у кожному випадку отримання інвестицій у двох примірниках, один з яких передається інвестором державній податковій адміністрації за місцем його реєстрації.


ЗразокЗамовник ________________________(повна назва, адреса)________________________________


Додаток 2Підприємство-інвестор ______________________________

__________________________________________________

(повна назва, адреса,___________________________________________________ ідентифікаційний код)

Податкова адміністрація_________________________________________________

(повна назва)___________________________________________________


Довідка №______за _________________ 200_ р.(місяць)про цільове використання інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей

Фактично здійснено інвестицій з ___________________ 199_ р. по __________________ 200_ р.

в розмірі ____________________ ( ___________________________________________________

(цифрами і словами за наростаючим підсумком)___________________________________________________________________________) гривень

Фактично використано інвестицій на будівництво житла (житлового будинку)

на ___________ квартир у _________________________________________________________________________

(повна назва та адреса об'єкта будівництва)з ______________________ 199_ р. по ___________________ 200_ р.

в розмірі ______________________ ( ___________________________________________________


Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com