Технологии строительства и деревообработки.

Зразкове положення про порядок створення та основні функції Тендерних комітетів щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України

Зразкове положення про порядок створення та основні функції Тендерних комітетів щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України

Минэкономики Украины. Зразкове положення про порядок створення та основні функції Тендерних комітетів щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України : Затверджене наказом від 10 січня 2000 р. №3. // Дебет-Кредит. Документы для работы . . 15 мая 2000 (№ 20) . С. 127-128


Мін'юсті не зареєстроване

СУТТЄВОТендерні комітети для закупівель за державні кошти складаються не менш аніж з 5 осіб. Рішення щодо переможця тендера приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш як 2/3 членів комітету.

Розділ 1. Загальна частина11. Зразкове положення про порядок створення та основні функції Тендерних комітетів щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України (далі - положення), розроблено відповідно до вимог Положення про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №694 "Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)" зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1997 р. №1058 "Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України", від 28 грудня 1998 р. №2087 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державних закупівель товарів (робіт, послуг)" та від 22 листопада 1999 р. №2113 "Про вдосконалення системи державних закупівель".

2. Це Положення визначає порядок створення, основні функції, права, обов'язки та відповідальність тендерних комітетів, що створюються в органах державної влади, інших організаціях та установах (далі - замовники) для організації робіт щодо проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - закупівля) за рахунок коштів Державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

Розділ 2. Порядок створення та організація діяльності тендерного комітету

1. Тендерний комітет створюється наказом замовника для виконання організаційної роботи, пов'язаної з проведенням торгів (тендерів).

2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Положенням, внутрішніми нормативними документами організації-замовника та рішеннями, які приймаються самим тендерним комітетом.

3. До складу тендерного комітету входять відповідальні працівники організації-замовника у кількості не менше 5 осіб, а у разі потреби, - і представники міністерств, інших органів виконавчої влади, незалежні експерти необхідного профілю.

4. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, на посаду якого призначається один із заступників керівника організації-замовника або інша посадова особа цієї організації, яка призначається керівником.

5. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

6. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться в міру потреби.

7. Для розкриття тендерних пропозицій постачальників (виконавців) головою тендерного комітету призначається спеціальна комісія з представників тендерного комітету.

8. Рішення тендерного комітету щодо визначення переможця приймається на його засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним.

9. Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

Розділ 3. Основні функції тендерного комітетуОсновними функціями тендерного комітету є:вибір процедури здійснення закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;

розміщення оголошення про здійснення торгів (тендеру) на закупівлю товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені "Вісник державних закупівель" та, за потреби, в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі у міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку або розсилання запрошень постачальникам (підрядчикам) щодо участі в них та інформування учасників торгів (тендера) про його результати;

підготовка та розсилання необхідної для проведення торгів (тендера) чи попередньої кваліфікації постачальників (підрядчиків) тендерної документації;

надання роз'яснень постачальникам (підрядчикам) стосовно змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

проведення попередньої кваліфікації постачальників (підрядчиків) у випадку її застосування;

організація приймання, зберігання, розкриття, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції винятково на підставі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації, та укладення договору на закупівлю з переможцем торгів (тендера);

у випадку, передбаченому чинним законодавством у сфері державних закупівель, - здійснення державної реєстрації торгів (тендера) та затвердження звіту про його проведення;

ведення необхідної звітності щодо здійснення торгів (тендера) та подання її на затвердження керівникові організації-замовника.

Розділ 4. Права та обов'язки тендерного комітету

21. Тендерний комітет має право:від імені організації-замовника у межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);

готувати та подавати на затвердження керівника організації-замовника проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань стосовно проведення торгів (тендерів);

одержувати в структурних підрозділах організації-замовника всю необхідну для торгів (тендерів) інформацію;

залучати, у разі виникнення необхідності, для роботи у тендерному комітеті інших працівників організації-замовника та на договірних засадах сторонніх експертів і консультантів;

використовувати необхідне для виконання своєї роботи майно організації-замовника;

у межах затвердженого кошторису організації-замовника здійснювати необхідні для проведення торгів (тендерів) витрати;

покривати витрати, безпосередньо пов'язані з підготовкою, друкуванням та відправкою тендерних документів, за рахунок платежів претендентів.

32. Тендерний комітет зобов'язаний:організовувати проведення торгів (тендера) згідно з діючим законодавством, встановленими процедурами закупівлі та термінами;

забезпечити рівні умови для всіх постачальників (підрядчиків), що беруть участь у торгах (тендері), об'єктивний та чесний вибір переможця:

зберігати конфіденційність інформації;своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику організації-замовника стосовно отриманих на його адресу від постачальників (підрядчиків), що беруть участь у торгах (тендері), щодо можливих порушень процедур закупівель;

своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівнику організації-замовника.

Розділ 5. Відповідальність тендерного комітету1. Голова тендерного комітету та його члени, залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством, за порушення регламенту проведення торгів (тендерів) та тендерних процедур, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

2. При виявленні порушень у роботі тендерного комітету, що виявились внаслідок розгляду отриманої, відповідно до чинного законодавства у сфері державних закупівель, скарги від постачальників (підрядчиків), що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, керівник організації-замовника одержує письмові роз'яснення голови комітету з цього приводу і приймає відповідне рішення.

Примітки:1 Замість Положення з 12.07.2000 р. використовуватиметься Закон України від 22.02.2000 р. №1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (див. "ДК" №16/2000).

2До складу тендерного комітету входять відповідальні працівники організації-замовника у кількості не менше 5 осіб.

3З 12.07.2000 р. тендери застосовуються при обсягах державних закупівель товарів, послуг на суму понад 10 тис. євро (40 тисяч євро - для робіт).
Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com