Технологии строительства и деревообработки.

Про додаткові заходи с щодо реалізації і молодіжної житлової політики

Відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Кабинет Министров Украины. Про додаткові заходи с щодо реалізації і молодіжної житлової політики : Постанова від 03.12.1997 р. № 1352 // Строительство и реконструкция . . 10 апреля 1999 (№ 4) . С. 8


Відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (додається)

2. Затвердити склад робочої групи з питань підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо впровадження кредитно-фінансового механізму для розв'язання житлової проблеми молоді (додається). Надати керівникові робочої групи право у разі потреби залучати в установленому порядку до підготовки відповідних нормативно-правових актів працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і громадських організацій.

3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству у справах сім'ї та молоді під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 1998 рік у комітетах Верховної Ради України опрацювати питання щодо:

можливості виділення 30 млн. гривень для надання пільгового дов- к гострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

внесення доповнення до підрозділу "Молодіжні програми" розділу "Соціальний захист та соціальне забезпечення" стосовно утримання виконавчих органів Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова А.В.

Прем?єр-міністр України В.Пустовойтенко

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". Загальні положення

1. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

банк-агент (далі ? банк) ? банк України, який обслуговує кредит у процесі будівництва (реконструкції) житла для позичальника і повернення його позичальником згідно з окремою угодою, укладеною з Фондом;

виконавча дирекція Фонду (далі ? дирекція) ? орган, що забезпечує роботу, пов'язану з будівництвом (реконструкцією) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

відсоткова ставка за користування кредитом ? три відсотки річних суми кредитної заборгованості;

забудовник ? молодіжний житловий комплекс, член Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло", що будує житло відповідно до угоди з позичальником;

кредит ? сума коштів, що виділяється позичальникові для фінансування будівництва (реконструкції) житла терміном до ЗО років з відсотковою ставкою три відсотки річних і підлягає поверненню до бюджету на певних умовах;

кредитні ресурси ? кошти, визначені у державному бюджеті та місцевих бюджетах для надання кредиту позичальникові;

кредитна угода ? угода, укладена Фондом і банком, з однієї сторони, і позичальником ? з іншої. Така угода визначає умови надання кредиту позичальникові, погашення позичальником заборгованості за кредит та сплати відсотків за користування ним, а також переходу права власності на збудоване (реконструйоване) житло, господарські приміщення;

регіональне відділення Фонду ? його структурний підрозділ, якому Фонд делегує частину своїх повноважень і прав у відносинах з юридичними та фізичними особами у процесі будівництва (реконструкції) житла для позичальника;

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву при Мінсім'ямолоді (далі ? Фонд) ? розпорядник коштів, виділених для кредитування позичальника.

2. Правом на одержання пільгового довгострокового (до ЗО років) державного кредиту користуються молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни (далі ? позичальники), які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

молода сім'я, в якій вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років;

неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно має неповнолітніх дітей;

одинокі молоді громадяни, вік яких не перевищує 28 років.

3. Кредитування будівництва (реконструкції') житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим), зворотнім і здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті (такі кошти можуть передбачатись також у місцевих бюджетах на відповідний рік).

4. Фінансування будівництва (реконструкції) житла за рахунок кредиту розпочинається банком за письмовим розпорядженням дирекції за умови пред'явлення забудовником таких документів:

затвердженого архітектурно-планувального завдання (АПЗ) на будову у цілому або на її пусковий комплекс (багатоповерховий житловий будинок чи його секцію) або будівельного паспорта на будівництво (реконструкцію) індивідуального житлового будинку садибного типу;

угоди між забудовником та позичальником на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок кредиту за наявності у кредитній угоді доручення позичальника Фонду щодо надання останньому права розпоряджатися коштами позичальника та контролю за їх цільовим використанням.

5. Визначені у Положенні умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримують на будівництво (реконструкцію) житла кредити або банківські позики з пільгами за рахунок бюджетних коштів відповідно до інших законодавчих та нормативних актів.

6. Фонд на стадії формування показників проекту бюджету на наступний рік визначає обсяг(потребу) у коштах для кредитування позичальників за рахунок державного та місцевих бюджетів.

7. Узагальнені дані щодо обсягу коштів для надання позичальникові кредиту з державного бюджету в установленому порядку подаються Мінфіну та Мінекономіки. Аналогічні дані щодо кредитування за рахунок місцевих бюджетів подаються відповідно і Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

8. Мінфін, Мінекономіки при формуванні показників державного бюджету на основі розрахунків, наданих Фондом, передбачають в ньому обсяги кредитування позичальників з виділенням їх у бюджетній класифікації окремим рядком.

9. Передбачені державним бюджетом кошти для надання кредиту з поквартальним їх розподілом Мінфін перераховує Фонду як розпоряднику кредиту на його рахунок у Головному управлінні Державного казначейства.

10. Головне управління Державного казначейства перераховує кошти на відповідні субрахунки Фонду у регіональних відділеннях казначейства.

11. За розпорядженнями Фонду регіональні відділення Головного управління Державного казначейства направляють кошти у районні та міські відділення казначейства.

12. Районні та міські відділення Головного управління Державного казначейства перераховують кошти до відповідних відділень банку в обсягах, визначених Фондом для надання кредиту позичальникам за списками, погодженими з органами місцевого самоврядування.

13. Органи місцевого самоврядування на рівні області, району, міста, селища міського типу, села всіляко сприяють позичальникові у житловому будівництві відповідно до умов цього Положення, для чого приймають рішення про залучення коштів місцевого бюджету для надання кредиту позичальникам за умови контролю Фондом їх використання в рамках програм, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1996р. №1300.

14. Страхування коштів кредиту здійснюється банком відповідно до законодавства.

15. Право одержання пільгового кредиту надається позичальникові тільки один раз.

Умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян-позичальників для будівництва (реконструкції) житла

16. Надання кредиту здійснюється за умови:перебування позичальника у черзі на одержання житла за місцем реєстрації постійного місця проживання (прописки);

проживання у сільських населених пунктах і перебування на роботі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, переробних та обслуговуючих підприємствах агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, установах і організаціях соціальної сфери села (за умов відсутності власного житла, перенаселення або аварійного стану житла);

підтвердження позичальником перед Фондом і банком платоспроможності та згоди дорослих членів сімї на участь у фінансуванні внесків на погашення кредиту;

внесення на рахунок банку 5 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла. Зазначену суму позичальник може внести частинами у терміни, передбачені умовами кредитної угоди.

17. Кредит надається банком за місцем постійного проживання (прописки) позичальника у розмірі не більш як 95 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла на момент укладення кредитної угоди терміном до ЗО років з відсотковою ставкою у розмірі трьох відсотків річних.

18. Позичальникові, який має одну дитину, надається безвідсотковий кредит; позичальникові, який має двох дітей, крім того, погашається 25 відсотків суми наданого кредиту; позичальникові, який має трьох дітей, ? 50 відсотків суми наданого кредиту.

19. Позичальникам, які проживають у збудованому (реконструйованому) житлі в сільській місцевості, після закінчення будівництва (реконструкції) погашається 25 відсотків суми кредиту, визначеного для сплати, додатково до пільг, передбачених пунктом 18 цього Положення, та за умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування.

20. Відповідно до змін статусу і складу сім'ї позичальника умови надання пільг або припинення дії пільг відповідно до пунктів 18 і 19 цього Положення починають діяти з дати підтвердження таких змін документом встановленого зразка' (нотаріально засвідчена копія), який позичальник у місячний термін зобов'язаний подати до дирекції або регіонального відділення Фонду.

21. Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї позичальника та додатково 10 кв. метрів на сім'ю, а вартість будівництва (реконструкції) одного квадратного метра загальної площі житла не повинна перевищувати визначену середньостатистйчну його ціну у населеному пункті або регіоні, де будується житло.

22. Вартість будівництва (реконструкції) додаткової площі житла та додаткову вартість будівництва (реконструкції) одного квадратного метра у разі перевищення зазначених норм позичальник сплачує за власний рахунок у терміни, визначені кредитною угодою.

23. Вартість реконструкції одного квадратного метра житла не може перевищувати визначеної середньостатистичної вартості одного квадратного метра нового будівництва житла у населеному пункті або регіоні. Додаткові кошти вносяться позичальником у терміни, визначені кредитною угодою.

24. Позичальникам, що проживають у сільській місцевості, як виняток, дозволяється споруджувати будинки садибного типу та надвірні господарські приміщення власними силами.

25. Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва одного квадратного метра житла, що виникли за період будівництва. У зв'язку з цим виконуються додаткові розрахунки та вносяться зміни до кредитної угоди.

Порядок оформлення і видачі кредиту26. Видача кредиту на будівництво (реконструкцію) житла здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається Фондом і банком, з однієї сторони, та позичальником, з іншої, на основі розрахунків суми. кредиту для позичальника та підтвердження права позичальника на одержання кредиту.

27. Зміни умов кредитної угоди та доповнення до неї оформляються додатковою угодою між сторонами і е невід'ємною частиною кредитної угоди.

28. Для здійснення розрахунків щодо визначення суми кредиту позичальнику і підтвердження права на його одержання позичальник подає до дирекції або регіонального відділення Фонду такі документи:

заяву на ім'я голови правління Фонду на одержання кредиту; для громадян, які проживають у містах і селищах міського типу, довідку про час перебування на квартирному обліку; довідку про склад сімї' (форма 3);

копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані; коп³

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com