Технологии строительства и деревообработки.

Ліцензійні умови

Провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

Ліцензійні умови // Будмайстер. 2002. №3. C.34-35

1. Загальні положення1.1. Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) розроблені на виконання Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги провадження будівельної діяльності.

1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання, які виконують види робіт, визначені у додатку.

1.4. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування будівельної діяльності здійснюють Держпідприємництво України, а також:

- Держбуд України, який здійснює ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що провадять (мають намір провадити) будівельну діяльність на території України, за межами України відповідно до Угоди про взаємне визнання ліцензій, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць СНД, підписаної 27.03.97 і ратифікованої Верховною Радою України 05.03.98 за № 193/98-ВР, а також спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які здійснюють ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що провадять будівельну діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.2. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання вишукувальних робіт для будівництва

Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з виконання вишукувальних робіт для будівництва за таких умов:

2.1. Організаційних:- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;

- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації;

- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 №295;

- наявність метрологічного забезпечення робіт;- впроваджені системи якості продукції суб'єкта господарювання згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000 на польових, лабораторних та камеральних роботах.

2.2. Кваліфікаційних:- до керівника підприємства: повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

- до інженера-геолога:повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією для магістра не менше 8 років, спеціаліста - не менше 10 років;

- до інженера-геодезиста (топограф): повна вища освіта відповідного напрямку підготовки. Стаж роботи за професією для магістра 8 років, спеціаліста - 10 років;

- до інженера-гідрогеолога:повна вища освіта відповідного напрямку підготовки. Стаж роботи за професією для магістра - 8 років, для спеціаліста - 10 років.

2.3. Технологічних:- виконання робіт здійснювати згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);

- дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;

- дотримуватися вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.3. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання проектних робіт для будівництва

Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з виконання проектних робіт для будівництва за таких умов:

3.1. Організаційних:- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;

- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і працівниками необхідних професій та кваліфікації;

- укомплектованість підприємства обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження виробничого процесу;

- наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації; нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного нормоконтролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295;

- впровадження системи якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її виробництва згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000.

3.2. Кваліфікаційних:- до керівника підприємства: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

- до головного інженера: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;

- до головного архітектора: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;

- до головного архітектора проекту, головного інженера проекту: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

3.3. Технологічних:- виконання робіт здійснювати згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);

- дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;

- дотримуватися вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.

4. Вимоги до провадження господарської діяльності із зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництва та монтажу інженерних і транспортних мереж.

Суб'єкти господарювання здійснюють будівельну діяльність за таких умов:

4.1. Організаційних:- наявність організаційно-функціональна структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;

- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації;

- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295;

- наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які необхідні для перевірки встановлених параметрів продукції і технологічних oпeрацій;

- забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН, ДСТУ, СНиП на конкретні види робіт;

- впровадження системи якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її виробництва згідно з ДСТУ ISO серії 9000.

4.2. Кваліфікаційних:- до керівника підприємства: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

- до головного інженера: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;

- до начальника будівельної дільниці: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного

Перелік видів робіт провадження будівельної діяльності


Перелік1.00.00 ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ1.01.00 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ1.01.01 Вибір майданчиків будівництва1.01.02 Бурові роботи1.01.03 Гірничі роботи1.01.04 Польові дослідно-фільтраційні роботи1.01.05 Польові дослідження властивостей ґрунтів1.01.06 Геофізичні роботи1.01.07 Лабораторні дослідження властивостей ґрунтів

1.01.08 Лабораторні дослідження властивостей води1.01.09 Стаціонарні гідрогеологічні спостереження1.01.10 Проектування водозаборів з підземних джерел

1.02.00 ІНЖЕНЕРНО - ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ

1.03.00 ЕКОЛОГО - ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ1.03.01 Дослідження літосфери1.03.02 Дослідження гідросфери1.04.00 СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ2.01.00 Розроблення містобудівної документації2.01.01 Регіонального планування2.01.02 Планування і забудови населених пунктів2.01.03 Транспортної інфраструктури населених пунктів

2.01.04 Інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони

2.01.05 Схем розміщення окремих об'єктів2.01.06 Схем розвитку транспортних вузлів та комунікацій

2.01.07 Схем розміщення та формування житлового району мікрорайону, кварталу, житлового комплексу)

2.02.00 Архітектурне та будівельне проектування2.02.01 Житлових будівель2.02.02 Громадських будівель та споруд2.02.03 Будівель та споруд промислових підприємств2.02.04 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення

2.02.05 Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення та об'єктів правоохоронних органів

2.02.06 Інженерних споруд2.02.07 Транспортних споруд2.02.08 Гідротехнічних споруд2.02.09 Енергетичних споруд2.02.10 Реставрація і відновлення пам'яток архітектури

2.02.11 Обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій

2.03.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА КЛАСАМИ І УМОВАМИ БУДІВНИЦТВА

2.03.01 Кам'яних та армокам'яних2.03.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних2.03.03 Металевих2.03.04 Звичайної і клеєної деревини та комбінованих

2.03.05 Інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо)

2.04.00 Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем І СПОРУД

2.04.01 Водопроводу та каналізації2.04.02 Опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

2.04.03 Холодопостачання2.04.04 Газопостачання та газоустаткування2.04.05 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

2.04.06 Автоматизації і КВП2.04.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

2.05.00 Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд

2.05.01 Водопостачання2.05.02 Каналізації2.05.03 Теплових2.05.04 Газопостачання2.05.05 Електропостачання та електрообладнання2.05.06 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем

2.05.07 Електроосвітлення2.06.00 розроблення спеціальних розділів проектів2.06.01 Оцінки впливу на оточуюче середовище2.06.02 Охорони праці2.06.03 Антикорозійного захисту2.06.04 Проектування організації будівництва2.06.05 Виконання будівельних робіт2.07.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЕКТІВ2.07.01 Паливно-енергетичного комплексу2.07.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування

2.07.03 Будіндустрії і будматеріалів2.07.04 Зв'язку і комунікацій2.07.05 Транспорту2.07.06 Металургії2.07.07 Обробної промисловості2.07.08 Агропромислового комплексу2.07.09 Комунального господарства2.07.10 Освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу

2.07.11 Місцевої, легкої і текстильної промисловості3.00.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, БУДІВНИЦТВО ТА МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ І ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ

3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

3.01.01 Насипних ґрунтових конструкцій3.01.02 Ущільнення та заміна ґрунтів3.01.03 Будівельного водозниження3.01.04 Закріплення слабких ґрунтів3.01.05 Підводно-технічних3.01.06 Гірничопрохідницьких та тунельних3.01.07 Із застосуванням опускних колодязів та кесонів

3.01.08 Фундаментів3.01.09 Металевих конструкцій будівель і споруд3.01.10. Бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд

3.01.11 Збірних бетонних та залізобетонних констру

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com